యూ ఉమన్

“యూ ఉమన్, యూ అండ్ యువర్ బ్లడీ పీరియడ్స్!అహ్!”

“You woman, you and your bloody periods!ugh!!”

ప్రకటనలు